קישור לאתר המועצה

    

                        
  
  
 
 מילון מונחים
  *המילון מבוסס על הגדרות ויקפדיה וכולל פרשנות חופשית של המונחים, ההגדרות המדויקות מופיעות בחוק התכנון והבניה.

תכסית 
האחוזים מגודל המגרש שתוספת קומת מגורים אחת. מה שטח הקרקע שעליו יושב הבית מגודל המגרש. לדוגמא: במגרש של דונם, שטח הקומה הראשונה הוא 150 מ"ר, תהיה התכסית 15%.
 
תשריט
תשריט הוא ה
מפה של תוכנית בניין עיר. התשריט ערוך על רקע של מפת מדידהומסומנים בו כבישיםרחובות, גושים וחלקות. למפת התשריט יש צבעים מוסכמים הקבועים בתקנות התכנון והבנייה. בתשריט ניתן לראות את מיקומי הגושים והחלקות וניתן להסיק על פיו את היעוד של הגושים והחלקות על פי תוכנית הבינוי העירונית. לתשריט מצורף תקנון, שהוא חוברת מילולית המגדירה את זכויות הבנייה בגושים ובחלקות השונות. כדי לדעת מה ניתן לבנות על פי חוק בשטח מסוים, ניתן לעיין בתקנון, אשר בתוכו מפורטות מגבלות כמו מספר הקומות המרבי המותר, אחוזי הבנייה המותרים, קווי בניין ועוד.
 
היטל השבחה
ב
ישראל, היטל השבחה הוא תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין או מחוכרלדורות על ידי הוועדה המקומית אשר אישרה תוכנית והביאה בכך לעליית שוויהמקרקעין שלו. החובה לתשלום ההיטל היא על הבעלים או החוכר לדורות. דוגמה: הוועדה המקומית אישרה תוכנית בניין עיר, אשר מאפשרת לבתי מגורים באזור מסוים להוסיף חדר נוסף בגג המבנה. עצם העובדה שעתה ניתן להוסיף חדר נוסף, מעלה את שווי המקרקעין (גם המבנה עצמו נכלל בהגדרת 'מקרקעין'), ובכך הנכס בעצם מושבח. מכאן השם "היטל השבחה", ותשלום ההיטל הוא עבור ההשבחה שנעשתה.
 
מס שבח 
מס שבח מקרקעין הוא 
מס המוטל על רווח הון הנובע ממכירת מקרקעין. המקור החוקי למס זה הוא חוק מיסוי מקרקעין, המוכר בציבור כחוק מס שבח. המס בוחן את רווח ההון שנוצר לאדם בעת ביצוע עסקה, דהיינו התמורה אותה הוא מקבל, אל מול המחיר ששילם בעת רכישת הנכס. קביעת שומת מס שבח היא עניין מורכב מאחר שהיא נקבעת לפי שיעורי מס משתנים ולפי חלוקה לשני פרקי זמן- טרם הרפורמה במס ולאחריה.
 
הפקעה לצרכי ציבור 
הפקעה של מקרקעין בישראל היא העברה כפויה בתמורה או ללא תמורה של
מקרקעין. ההפקעה מתבצעת בהתאם לחוק הישראלי על ידי רשויות המדינה לצורכי ציבור בלבד. ההפקעה יכולה להתבצע על ידי הועדה המקומית לתכנון ובנייהחברת החשמל ורשויות ציבוריות אחרות למטרות שהוגדרו בחוק כמודרכיםגנים, שטחי נופש, שמורות טבעספורטנמלים וכו'. כל הרשויות המפקיעות חייבות בתשלום מלא עבור "מחוברים" (שהם מבנים, גידולים, מתקנים וכל דבר אחר המחובר חיבור של קבע לקרקע). בנוסף חייבות הרשויות המפקיעות בפיצוי עבור הקרקע בניכוי חלק ממנה שבה הכיר החוק. החלק שאינו חייב בפיצוי בהפקעות לפי חוק התכנון והבניה הינו עד 40% משטח החלקה. החלק שאינו חייב בפיצוי בהפקעות לפי פקודת הדרכים ומסילות הברזל ופקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) הינו עד 25% משטח החלקה.
 
 

    
        ידיעון מוצא  

  
לייבסיטי - בניית אתרים